Wat is bodemverontreiniging?

Bodemverontreiniging is de term die wordt gebruikt wanneer er door toedoen van de mens stoffen of materialen in de bodem of het grondwater terecht zijn gekomen die schadelijk zijn voor het ecosysteem of de mens.

In de bodem komen van nature allerlei stoffen voor zoals stikstof en metalen als ijzer. Deze stoffen maken deel uit van een kringloop en afgebroken of opgenomen worden door micro-organismen, dieren en planten. Ook zijn er onnatuurlijke stoffen in het milieu terecht gekomen. Deze door de mensen gemaakte, milieuvreemde stoffen (zoals bestrijdingsmiddelen) zijn lang niet altijd afbreekbaar en kunnen schadelijk zijn voor milieu of volksgezondheid.

Verontreiniging wordt voornamelijk veroorzaakt door bodemvervuilende activiteiten of een incident , maar ook langdurige stedelijke bewoning heeft invloed op de bodemkwaliteit. Verontreinigingen kunnen in de bodem terecht komen door calamiteiten, morsen, lekkage van vaten en leidingen, storten van puin, afval en lozingen. Langdurige stedelijke bewoning heeft gezorgd voor verontreiniging van de bodem op een aantal manieren: ophogingen met puin, afval en verontreinigd baggerslib en stedelijke bedrijvigheid.

Enkele voorbeelden van bodemvervuilende bedrijven en activiteiten zijn de aanwezigheid van chemische wasserettes, benzinestation, verffabrieken, gasfabrieken, industrie, metaalverwerkende industrie, drukkerijen, stortplaatsen, havens, dempingen en ophogingen, opslag verf, opslag olie.

Voor meer informatie over bodemverontreiging en wat betekend dit voor mijn gezondheid kijk op www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/milieu-buitenshuis/bodemverontreiniging/.